Sunrises and Sunsets - Dimitrios Diamantaras

Sanur brilliance at sunrise

June 2015, Sanur beach, Bali