Sunrises and Sunsets - Dimitrios Diamantaras

Sunrise rays

June 2015, Sanur beach, Bali