Sunrises and Sunsets - Dimitrios Diamantaras

Sunburst at sunrise

June 2015, Sanur beach, Bali