First photo show photos - Dimitrios Diamantaras

Yellow Dahlia

Longwood Gardens, Kennett Square, PA, 2015